Ανάλυση Δεδομένων

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Το σύστημα αποθηκεύει σε μία βάση δεδομένων όλα τα δεδομένα που αφορούν σε πληρωμές και παραμονές οχημάτων, ώστε να είναι διαθέσιμα για κάθε απαιτούμενη μελέτη.
 • Το σύστημα επίσης παρέχει δείκτες ροής, δείκτες κατάληψης θέσεων, μέση τιμή εισροών και όλα αυτά ανά θέση στάθμευσης, οδό, ζώνη, στη ζητούμενη χρονική περίοδο.
 • Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα εξακρίβωσης της αποτελεσματικότητας του προσωπικού ελέγχου, επειδή το σύστημα μπορεί να αποθηκεύει ανά χρήστη, τις ενέργειες που εκτελέστηκαν κατά την εξακρίβωση.
 • Μία από τις αναλύσεις συγκρίνει δεδομένα με δεδομένα πληρωμών, τονίζοντας αμέσως τις χρονικές περιόδους παράνομης στάθμευσης.

Σε πραγματικό χρόνο μπορούμε να πληροφορηθούμε για:

 1. Ελεύθερες θέσεις (Συνολικά, ανά ζώνη, ανά δρόμο, ανά πλατεία)
 2. Θέσεις κατειλημμένες πληρωμένες
 3. Θέσεις κατειλημμένες πληρωμένες αλλά με υπέρβαση χρόνου πληρωμής
 4. Θέσεις κατειλημμένες αλλά ποτέ πληρωμένες
 5. Θέσεις προπληρωμένες σε αναμονή
 6. Αυτοκίνητα σε αναμονή ελεύθερης θέσεις
 7. Κατάσταση λειτουργίας των αισθητήρων
 8. Εισπράξεις

Στατιστικά Στοιχεία

Σε ημερήσια βάση μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για χρήσιμα στατιστικά στοιχεία που βοηθούν στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Μεταξύ άλλων:
 1. Δείκτες ροής
 2. Μέσο χρόνο ελεύθερων θέσεων
 3. Ανάλυση ανά θέση και ζώνη
 4. Ανάλυση ελεύθερων θέσεων ανά ώρα, ημέρα, εβδομάδας, μήνα και αντίστοιχη ανάλυση εισπράξεων.
 5. Μέσες εισπράξεις ανά θέση, δρόμο ή ζώνη
 6. Χρόνο στάθμευσης (Συνολικά, ανά δρόμο, ανά ζώνη)
 7. Γραφική ανάλυση πληρωμών/παρατυπιών ανά ώρα της ημέρας, ημέρας της εβδομάδας, ημέρα του μήνα και μέσο όρο εισπράξεων

Πληροφορίες

Ανταγωνισμός
Πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό 

Park and Go
Απαράμιλλη αυτοματοποίηση

® Αριθμός Σήματος : N274616, N276450

© Copyright 
Service Platform